Logotyp Województwa Małopolskiego - przejdź do serwisu malopolska.pl. Link otwiera się w nowym oknie. Logotyp Unii Europejskiej - przejdź do serwisu europa.eu. Link otwiera się w nowym oknie.
Realizowane działania

RPO WM 2014-2020

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wdraża fundusze europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

Osi 1 - Gospodarka wiedzy,
Osi 3 - Przedsiębiorcza Małopolska,
Osi 4 - Regionalna polityka energetyczna,
Osi 8 -  Rynek pracy,
Osi 9 - Region spójny społecznie,
Osi 10 - Wiedza i kompetencje,
Osi 11 - Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.


W zakresie Osi 1, 3 oraz 4 bezpośrednio lub pośrednio wspierany jest sektor przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Osie 9 i 10 wspierają włączenie społeczne oraz rozwój edukacji i są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto w ramach 4, 8 oraz 11 Osi utworzone zostały instrumenty finansowe wspierające głęboką modernizację energetyczną budynków wielorodzinnych mieszkaniowych, zakładanie działalności gospodarczej, rewitalizację miast oraz odnowę obszarów wiejskich.

Oś 1 GOSPODARKA WIEDZY

Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Pomoc w ramach Poddziałania skierowana jest do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstwa, ale także dużych firm (o ile spełniają określone warunki). Zakres projektów w ramach typu A dotyczy przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem  pierwszej produkcji i przygotowaniem wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Ponadto w ramach typu projektów B możliwa jest realizacja przez MŚP fazy badawczo-rozwojowej oraz fazy wdrożeniowej, stanowiącej komponent uzupełniający projektu.

Podziałanie 1.2.2  Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
Poddziałanie ma na celu tworzenie warunków infrastrukturalnych w przedsiębiorstwach dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej w szczególności na wytworzenie i wprowadzenie do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług. Zakres wsparcia obejmuje m.in. inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Warunkiem wsparcia i podstawą oceny jest przedstawienie planu dotyczącego prac badawczo-rozwojowych.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje
Przedmiot interwencji przeznaczony jest dla MŚP chcących w szczególności zakupić: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, usługi w zakresie wzornictwa, usługi  w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Beneficjent sam wybiera wykonawcę spośród: jednostek naukowych, przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, niezależnych jednostek, stanowiących akredytowane laboratoria lub notyfikowane laboratoria, centrów transferu technologii, spółek celowych instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji, kancelarii patentowych.

Działanie 1.3 Małopolskie centra innowacji
Środki zaplanowane na Działanie skierowane są do instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji oraz jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji, w szczególności infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych, świadczonych na rzecz przedsiębiorstw technologicznych. Województwo Małopolskie realizuje również regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy, który pozwoli na inkubowanie działalności B+R wśród przedsiębiorstw, w szczególności podmiotów z sektora MŚP.

Oś 3 PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA

Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB
Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia z zakresu promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych, m.in. poprzez wzmocnienie systemu wspierającego proces rozwoju nowych firm (MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce), w tym działających w oparciu o nowe technologie. Przewiduje się m.in. realizację regionalnego programu wspierania przedsiębiorczości, który będzie służył wzmocnieniu systemu wspierającego proces inicjowania, tworzenia i rozwoju nowych firm. W tym zakresie dopuszcza się przedsięwzięcia z zakresu wsparcia rozwoju nowych firm poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki przedsiębiorczości akademickiej.
Będą również realizowane działania ukierunkowane na zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb ostatecznych odbiorców (MŚP) usług doradczych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Projekty mogą obejmować nowe lub znacząco ulepszone specjalistyczne usługi, stanowiące odpowiedź na potrzeby zgłaszane w tym zakresie przez sektor MŚP.

Działanie 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI
Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe dzięki temu Poddziałaniu mogą podejmować inicjatywy z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym), poprzez: promocję oferty gospodarczej regionu, wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, promocję innowacyjności, wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

Podziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski w zakresie opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia poprzez: przygotowanie i wdrażanie  strategii / planu działalności międzynarodowej, udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny, dostosowanie produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego.

Działanie 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP
W ramach Działania realizowane są przedsięwzięcia zarówno z zakresu wsparcia dotacyjnego, jak i tworzenia systemu instrumentów finansowych wspierających przedsięwzięcia inwestycyjne małopolskich MŚP. Wsparcie dotacyjne dla przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się skoncentrować w obszarze wdrożeń prac B+R oraz na wsparciu produkcji urządzeń służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju
Wsparciem objęte zostają przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju - działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, tj. instrumenty pożyczkowe. Środki będą przeznaczone na wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju.

Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy
W ramach Poddziałania wsparciem objęte są przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce, tj. instrumenty pożyczkowe.  Środki przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększających skalę działalności, prowadzących do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju
Dofinansowanie pozwoli na realizację  przedsięwzięć MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP
Wsparcie w tym zakresie przewiduje realizację projektów MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług. Wsparcie w ramach tego typu projektów ukierunkowane jest również na rozwój MŚP wytwarzających urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo
Poddziałanie wdrażane jest w formule projektu grantowego, w którym beneficjent (Grantodawca) udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez Grantobiorców. Grantodawca będzie udzielał grantów (bonów na doradztwo) Grantobiorcom, którymi są MŚP. Granty zostaną przeznaczone na: specjalistyczne usługi doradcze o charakterze prorozwojowym (analizy i ekspertyzy prawne – w tym również usługi prawne, ekonomiczne, marketingowe,  techniczne), zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa (Grantobiorcy).

Oś 4 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA
W wyniku realizacji Działania nastąpi podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno-produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM
Poddziałanie 4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – instrument finansowy
Utworzony został instrument finansowy, który ukierunkowany jest na wsparcie inwestycji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

OŚ 8 RYNEK PRACY

Działanie 8.3 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w tym formie instrumentów zwrotnych
Beneficjent (operator) kieruje wsparcie pożyczkowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do wysokości 70 000 PLN) do osób, które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, szczególnie do osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo).

OŚ 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE

Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR
Podziałanie pozwoli na realizację kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. W programach tych możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób, i rodzin objętych wsparciem.

Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
W poddziałaniu przewiduje się realizację kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego (z wyjątkiem OPS i PCPR). W programach tych możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem.

Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Dofinansowaniem objęte są inicjatywy zwiększające dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, a także działania prewencyjno-profilaktyczne (skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych). W zakresie usług społecznych i zdrowotnych realizowane są następujące działania:
1. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się narodzin dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.
2. Wdrożenie trzech regionalnych programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością.
3. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
4. Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.
5. Rozwój środowiskowych form opieki długoterminowej, we wskazanym wykazie dziedzin priorytetowych (tj. onkologii, psychiatrii, geriatrii, a także w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, opieki nad matką i dzieckiem oraz neurologii), w formach innych niż szpitalne.

Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT
Poddziałanie przewiduje realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, a także działań mających na celu zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem.
Zakres wsparcia:
1. Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów.
2. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich opiekunów nieformalnych.
3. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, oferujących wsparcie osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi.
Projekty w ramach Poddziałania skierowane są dla obszaru objętego strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska.

Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR
Realizacja projektów analogicznych jak w przypadku Poddziałania 9.2.2, jednak skierowanych do obszaru objętego Subregionalnym Programem Rozwoju – obszar Województwa Małopolskiego z pominięciem Metropolii Krakowskiej.

Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ
W ramach Działania przewidziano przede wszystkim realizację, przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES), przedsięwzięć wspierających rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto, w ramach Działania realizowany jest pozakonkursowy projekt w zakresie koordynacji rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Oś 10 WIEDZA I KOMPETENCJE

Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT
Dofinansowanie przeznaczone na rzecz zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego. Tworzenie miejsc przedszkolnych możliwe jest zarówno w istniejących, jak i w nowopowstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Wsparcie dotyczy m.in. adaptacji / dostosowania pomieszczeń, wyposażenia / doposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjnie, itp., a także obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych, czy organizacją zajęć dodatkowych. Realizowane projekty powinny zakładają wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci z niepełnosprawnościami), tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji przedszkolnej. Projekty w ramach poddziałania skierowane będą dla obszaru objętego strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska.

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR
Wsparcie przewiduje realizację projektów analogicznych jak w przypadku Poddziałania 10.1.1, jednak skierowanych do obszaru objętego Subregionalnym Programem Rozwoju – obszar Województwa Małopolskiego z pominięciem Metropolii Krakowskiej.

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Wsparcie obejmie projekty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy – tj. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski i ich rodzin), TIK, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Poddziałanie 10.1.4  Małopolska chmura edukacyjna
Dofinansowanie uzyskują zadania służące wykreowaniu innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, bazującego na modelu chmury oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Część interwencji, która realizowana będzie w ramach projektu koordynacyjnego przez Samorząd Województwa w partnerstwie z uczelniami, dotyczy inicjowania oraz koordynowania współpracy uczelni z terenu województwa ze szkołami ponadgimnazjalnymi i ponadpodstawowymi w zakresie realizacji wsparcia w modelu chmury oraz programowych i metodycznych aspektów całego przedsięwzięcia. W projekcie koordynacyjnym przeprowadzone zostaną także szkolenia nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów ogólnych.
W ramach części konkursowej realizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych według scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego.

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych
Pomoc dotyczy wspierania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz rozwijania zainteresowań i pobudzania aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
Zakres interwencji obejmuje realizację regionalnego programu stypendialnego adresowanego do uczniów zdolnych realizowanego w trybie pozakonkursowym. Ponadto w ramach Poddziałania realizowane jest wsparcie dzieci w rozwijaniu uzdolnień z zakresu kompetencji kluczowych, m.in. w formule zajęć pozaszkolnych / pozalekcyjnych. Działania w tym zakresie będą koordynowane przez samorząd województwa, co pozwoli na lepsze wykorzystanie narzędzi służących diagnozowaniu uzdolnień, dotarcie z działaniami do dużej liczby uczniów oraz szkół, a także ułatwi wsparcie nauczycieli / szkół w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
Działania koordynacyjne realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego. W tym trybie realizowane jest także przygotowanie i modyfikacja testów diagnostycznych i innych narzędzi niezbędnych do realizacji programu oraz przygotowanie szkół do diagnozy uzdolnień.
Przewidziane są także projekty konkursowe, których zakres wynika bezpośrednio z działań podejmowanych w ramach projektu pozakonkursowego.

Działanie 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT
Pomoc skierowana jest na tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Możliwa jest realizacja działań zakładających:
1. Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i poza formalnym).
2. Tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie / doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
3. Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami – tj. m.in. tworzenie klas patronackich oraz organizację staży i praktyk dla uczniów
4. Działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego.
5. Wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami.
5. Rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek, wyłącznie jako element szerszego projektu obejmującego więcej typów operacji.
7. Interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej.
8. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.
Projekty w ramach Poddziałania skierowane są dla obszaru objętego strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska.

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR
Dofinansowanie uzyskują projekty jak w przypadku Poddziałania 10.2.1, jednak skierowane do obszaru objętego Subregionalnym Programem Rozwoju – obszar Województwa Małopolskiego z pominięciem Metropolii Krakowskiej.

Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych
Poddziałanie wdrażane z wykorzystaniem mechanizmów podmiotowych i w powiązaniu z interwencją w ramach Działania 10.3. W modelu podmiotowego finansowania kształcenia, wsparcie dystrybuowane jest przez operatora / operatorów wybieranych w procedurze konkursowej.
Operator / operatorzy powinni zapewnić osobom zainteresowanym dostęp do jak najszerszego katalogu kursów oferowanych przez zróżnicowane typy podmiotów.

Działanie 10.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH
Podejmowane działania służą wsparciu osób w zakresie podnoszenia kwalifikacji przekrojowych, tj. umiejętności językowych, matematycznych czy zdolności i motywacji do uczenia się, poprzedzone jednak zindywidualizowaną diagnozą i bilansem potrzeb i zasobów w zakresie kształcenia oraz sytuacji zawodowej. Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w kontekście przede wszystkim funkcjonowania na rynku pracy odbywa się poprzez: szkolenia / kursy / studia podyplomowe / kształcenie w formach szkolnych, w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych, tj. ICT oraz języki obce, a także innych kwalifikacji i kompetencji; usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania własnej kariery; działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji.
Jednocześnie w ramach Poddziałania 10.2.4 realizowane jest komplementarne wsparcie w zakresie kompetencji zawodowych rozwijanych w formach pozaszkolnych.

Oś 11 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI
W ramach Działania powołany został fundusz, który przy pomocy instrumentów finansowych wspiera projekty z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich.

Przejdź do serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skontaktuj się z nami

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sekretariat
tel. 12 376 91 00
fax: 12 376 91 20

sekretariat@mcp.malopolska.pl

Formularz kontaktowy

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej