Zatwierdzenie wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu w ramach Działania 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A. Małopolski Pociąg do kariery

2024-01-15