Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, typ A Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej

2024-02-21

W dniu 20 lutego 2024 r. została podjęta Uchwała Nr 344/24 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr FEMP.06.18-IP.01-013/23 Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, typ projektu A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej.

Wzory dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinasowanie projektów:

Umowa partnerska:

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności: