Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 8.2 Typ A

2023-12-19

W dniu 12 grudnia 2023 r. została podjęta Uchwała Nr 2433/23 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr FEMP.08.02-IP.01-008/23 Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działania 8.2 Edukacja dla transformacji, Typ projektu A. Tworzenie przestrzeni typu fablab.

Wzory dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektów:

Porozumienie/umowa partnerska:

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności: