EkoFinansowanie – marzec 2024 r.

2024-03-01

Biuletyn informacyjny Ekodoradców dla biznesu

o możliwościach finansowania prośrodowiskowych działań małopolskich przedsiębiorców oraz rolników

Marzec 2024 r.

Typ wnioskodawcy: Przedsiębiorcy

Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji (dotacja udzielana przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości)

Termin naboru – nabór ciągły od 21.02.2024 r. do 06.05.2024 r.

Beneficjenci – przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą

Maksymalny procent dofinansowania – 85%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 500 000,00 PLN

Pula środków na nabór – 44 754 000,00 zł

Termin rozstrzygnięcia – Listopad 2024 r.

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).

Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny (dotacja/pożyczka udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Dotacja/Pożyczka – Celem programu jest promowanie wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego.

Termin naboru – nabór ciągły od 13.02.2023 r. do 30.06.2024 r.

Beneficjenci – przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą

Forma wsparcia:

 1. Dotacja – do 50% kosztów kwalifikowanych, w formie refundacji, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na tą samą inwestycję.
 2. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych .
 3. Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance” wymagany jest udział środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Odnawialne źródła energii (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Terminy naboru: od 01 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. do wyczerpania środków

Zakres finansowania:

 1. Kotłownie na biomasę – o minimalnej mocy 40 kW.
 2. Pompy ciepła – o minimalnej mocy 40 kW.
 3. Rekuperatory – zakup materiałów i montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 4. Panele fotowoltaiczne – o minimalnej mocy 10 kW.
 5. Kolektory słoneczne – o minimalnej mocy 10 kW.
 6. Biogazownie, wykorzystanie gazu składowiskowego do produkcji energii
  1. Budowa lub rozbudowa biogazowni
  2. Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących gaz składowiskowy do produkcji energii elektrycznej
 7. Odwierty geotermalne – budowa odwiertu geotermalnego i włączenie go do systemu ciepłowniczego

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów i urządzeń oraz prac montażowych.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu, które są dostępne na stronie WFOŚiGW.

Gospodarka​ ​odpadami​ i ochrona powierzchni​ ziemi  (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Terminy naboru: od 01 lutego 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. do wyczerpania środków

Zakres finansowania:
 1. Budowa składowiska – budowa, rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów
 2. Rekultywacja składowisk – Prace ziemne, prace budowlane i montażowe oraz nasadzenia, wynikające z decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
 3. Odgazowanie składowisk – prace związane z wykonaniem odgazowania składowisk.
 4. Odwadnianie i higienizacja osadów ściekowych, gospodarka osadami na terenie oczyszczalni – prace związane z wykonaniem lub modernizacją linii do odwadniania i higienizacji osadów ściekowych.
 5. Budowa linii do sortowania odpadów – prace związane z wykonaniem lub modernizacją linii do sortowania odpadów.
 6. Zagospodarowanie odpadów, kompostownie – prace związane z wykonaniem lub modernizacją kompostowni odpadów.
 7. Likwidacja azbestu – demontaż elementów budowlanych zawierających azbest przez specjalistyczne firmy wraz z transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych.
 8. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – budowa lub rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub równorzędnego dokumentu przedstawionego przez wnioskodawcę. Wyjątek stanowi budowa składowiska, w tym wypadku maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu, które są dostępne na stronie WFOŚiGW.

Likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Terminy naboru: od 1 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. do wyczerpania środków

Zakres finansowania:
 1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.
 2. Montaż nowej kotłowni na gazo minimalnej mocy 40 kW.
 3. Montaż nowej kotłowni na olejo minimalnej mocy 40 kW.
 4. Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznymo minimalnej mocy 40 kW.
 5. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w tym geotermii wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u
 6. Montaż pompy ciepłao minimalnej mocy 40 kW.

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.
W przypadku zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji Fundusz udziela pomocy finansowej w formie pożyczki na zadania, których łączna moc nowych źródeł ciepła wynosi min. 40 kW.

Instalacje odpylające, odsiarczanie spalin, odazotowanie spalin  (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Terminy naboru: od 1 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. do wyczerpania środków

Zakres finansowania: zakup oraz prace budowlano montażowe związane z wykonaniem instalacji odpylania, odsiarczania lub odazotowania spalin.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub równorzędnego dokumentu przedstawionego przez wnioskodawcę.

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z wykonywanym zadaniem. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na wykonanie zadania.

Termomodernizacja (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Terminy naboru: od 01 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. do wyczerpania środków

Zakres finansowania:
 1. Docieplenie przegród budowlanych przy minimalnej powierzchni 600 m2.
 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w przypadku kompleksowej termomodernizacji (tzn. w przypadku docieplania budynku z jednoczesną wymianą kotłowni lub przy już zmodernizowanej kotłowni).

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze.

Gospodarka wodno-ściekowa (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Terminy naboru: od 01 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. do wyczerpania środków

Zakres finansowania:
 1. Oczyszczalnie ścieków – Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 10m3/dobę
 2. Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej
 3. Stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, modernizacja ujęcia wody, zbiorniki wody pitnej.

Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU (pożyczki udzielane są przez: Polską Fundację PrzedsiębiorczościFundacji Rozwoju Regionu RabkaAgencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.)

Pożyczka  – W ramach instrumentu finansowane będą cele inwestycje  dotyczące działalności gospodarczej danego MŚP prowadzonej na terenie województwa małopolskiego.

Brak opłat i prowizji

Bez wymogu wkładu własnego

Przeznaczenie finansowania:

 1. rozszerzania zakresu prowadzonej działalności gospodarczej na obszary zwiększające szanse na przetrwanie przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych
 2. utworzenia nowych lub odbudowy utraconych kanałów dystrybucji;
 3. przekwalifikowania przedsiębiorstwa na nowy obszar/obszary działalności gospodarczej;
 4. zmiany modelu prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. wdrożenia/rozbudowy zakresu wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa tzw. e-handlu lub innych rozwiązań cyfrowych zwiększających konkurencyjność;
 6. wykorzystywania w działalności OZE;
 7. inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Warunki Pożyczki Antykryzysowej REACT-EU:

 1. Kwota pożyczki: od 10.000 zł do 1.500.000 zł
 2. Okres spłaty: do 84 miesięcy
 3. Okres karencji: do 6 miesięcy (karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)

Wysokość oprocentowania na zasadach korzystniejszych niż rynkowe:

 1. Stałe w całym okresie obowiązywania spłaty Jednostkowej pożyczki i równe jest wysokości stopy bazowej (KE) obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, obecnie 7,17% w skali roku
 2. Zmienne ustalane według obowiązującej stopy bazowej, nie wyższej jednak niż stopa bazowa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, określanej przez Komisję Europejską.

Zmiana oprocentowania może nastąpić na wniosek Pożyczkobiorcy, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od podpisania Umowy Inwestycyjnej.

Pożyczka jest również udzielana na zasadach rynkowych dla przedsiębiorców wykluczonych z pomocy de minimis, równe wysokości stopy bazowej (KE) obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej powiększonej o marżę ustaloną przez Zarząd.

Wnioski o Pożyczkę Antykryzysowa REACT-EU w ramach naboru ciągłego można składać osobiście, pocztą lub kurierem.

Nabory wniosków o udzielenie pożyczek zostały już uruchomione przez wszystkie te instytucje. Punkty obsługi działają w Krakowie, Tarnowie, Chrzanowie, Oświęcimiu czy Rabce-Zdroju.

Pożyczka na efektywność energetyczną (pożyczki udzielane są przez  Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego)

Pożyczka może zostać przeznaczona na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, na terenie województwa małopolskiego. Finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Oferta skierowana do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległym im podmiotów.

Wartość jednostkowej pożyczki – od 100 tys. zł do 1,5 mln zł.

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat  licząc od daty jej uruchomienia.

Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 9 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.

W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia  finansowego, 24%.

Pożyczki oprocentowane będą nie wyżej niż:

 • 0,5 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie od 25% do 40%,
 • 0,25 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie powyżej 40% do 60%,
 • 0,15% jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie 60% lub więcej.

Pożyczka na rewitalizację II (pożyczki udzielane są przez  Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego)

Celem pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego.

Brak opłat i prowizji.

Wsparcie obejmuje projekty wpisane do gminnego programu rewitalizacji, następnie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa  Małopolskiego, zarządzającego RPO WM i wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wymagane jest spełnienie trybu określonego przez IZ RPO WM  na lata 2014-2020.

Oferta jest adresowana do szerokiej gamy odbiorców, w tym do przedsiębiorstw.

Wartość jednostkowej pożyczki – od 300 tys. zł do 10 mln zł.

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.

Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 12 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.

W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia  finansowego, 24%.

Oprocentowanie pożyczki:

 1. Pożyczka oprocentowana będzie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (preferencyjnych).
 2. Tryb oraz warunki wypłaty pomocy uzgadniane będą przez pośrednika finansowego z ostatecznym odbiorcą na etapie konsultacji przed złożeniem wniosku.
 3. Ustalone oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.
 4. Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje.

Energia Plus (pożyczka- udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2023 r. – 13.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”.

Rodzaje przedsięwzięć:

 1. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
 2. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery
  1. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW
  2. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach powyżej 50 MW
  3.  Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw)
 3. Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych z wyjątkiem:
  1. ust. 3, pkt. 2) lit. c) tj. modernizacji lub wymiany urządzeń służących do transportowania produktów i półproduktów w ramach procesu technologicznego (np. wózków widłowych, wozideł technologicznych lub dźwigów towarowych),
  2. ust. 3, pkt. 5) tj. urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (np. pralek, suszarek, zmywarek do naczyń, chłodziarek, kuchenek lub piekarników);
  3. ust. 3, pkt. 6) pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego,
 4. Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej. (Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.)Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  1. energię ze źródeł odnawialnych,
  2. ciepło odpadowe,
  3. ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,
  4. paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
 5. Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych
  1. Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
  2. Budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych. Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU);
  3. Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym lub w celu podłączenia nowych odbiorców;
  4. Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
  5. Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej na potrzeby przyłączenia do systemu jednostek wytwarzania energii

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Mój elektryk (dotacja udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Mój elektryk” dla przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e przez podmioty inne niż osoby fizyczne.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 22.11.2021 r. – 30.09.2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Wartość dofinansowania:

 1. Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1 – dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km. Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy).
 2. Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1 – dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł lub – dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km (kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t;)
 3. Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e – dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł (kategoria L1e – motorowery dwukołowe; kategoria L2e – motorowery trójkołowe; kategoria L3e – motocykle dwukołowe bez bocznego wózka; kategoria L4e – motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem; kategoria L5e – motocykle trójkołowe; kategoria L6e – czterokołowce lekkie; kategoria L7e – czterokołowce.)

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 162);

Operacje w zakresie rozwijania oraz podejmowania działalności gospodarczej (dotacje udzielane przez właściwe terytorialnie Lokalne Grupy Działania)

Na terenie Małopolski działają 32 Lokalne Grupy Działania (LGD) wdrażające Lokalną Strategię Rozwoju. LGD swoim zasięgiem obejmują grupy sąsiadujących gmin – mapka. Jednym z aspektów działalności LGD jest wsparcie przedsiębiorstw (w tym także w zakresie zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i przeciwdziałającym zmianom klimatu np. inwestycje w zakresie OZE, poprawa efektywności energetycznej budynków przedsiębiorstwa, likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz nowoczesnych technologii niskoemisyjnych, itp.). Więcej szczegółów na temat naborów znajduje się na stronach internetowych poszczególnych LGD.

Typ wnioskodawcy: Rolnicy

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej (dotacja/pożyczka udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Od 25 stycznia 2024 r. zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej będą się mogli starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym m.in. w 2023 roku przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzący gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Jednym z istotnych do spełnienia wymogów jest również odbycie specjalistycznego szkolenia.

Wsparcie w formie refundacji do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych realizowane będzie w trzech obszarach:

A – budowa nowych biogazowni rolniczych

B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem)

C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg

W przypadku obszaru A maksymalna wysokość pomocy to 1,5 mln zł, a dla obszarów B i C po 200 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać pomiędzy 25 stycznia a 23 lutego 2024 r.  wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Energia dla wsi (dotacja/pożyczka- udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji oraz pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia dla wsi”.

W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o  inwestycje dotyczące budowy:

 1. elektrowni wodnych,
 2. instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji,
 3. magazynów energii.

W ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o  inwestycje dotyczące budowy:

 1. elektrowni wodnych,
 2. instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji,
 3. instalacji wiatrowych,
 4. instalacji fotowoltaicznych.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.
Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie.
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielana jako pomoc horyzontalna na OZE

Beneficjenci:

 1. Spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami
 2. Powstające spółdzielnie energetyczne (spółdzielnie lub spółdzielnie rolników, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej w wykazie spółdzielni energetycznych)
 3. Rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej)

Agroenergia – Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii (dotacja/pożyczka- udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Program skierowany jest do:

 1. Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 2. Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Finansowanie obejmuje zakup i montaż:

 1. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 2. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 3. pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 4. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,
  służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
 5. towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1, 2, 4. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1, 2 lub 4.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem.

Nie kwalifikuje się:

 1. nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu,
 2. kosztu podatku od towarów i usług (VAT),
 3. kosztów audytu energetycznego.

Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku  o dofinansowanie (w wersji podpisanej) do 30.06.2027 r.

Intensywność dofinansowania

 1. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię:
  1. dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20%, nie więcej niż 15 000 zł,
  2. dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.
 2. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie w formie dotacji wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł
 3. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
 4. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych netto, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych netto przedsięwzięcia.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dotyczących pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

Mój elektryk – (datacja udzielane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Dotacja została scharakteryzowana powyżej – w części dla przedsiębiorstw.

Ulga w podatku rolnym (ulga udzielana na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym przez Wójta, Burmistrza Gminy lub Prezydenta Miasta, w której realizowana jest inwestycja)

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 2. zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Ulga inwestycyjna nie jest przyznawana z urzędu dla rolnika, który zainwestował w OZE na cele gospodarstwa rolnego. Należy złożyć wniosek w stosownym urzędzie. Decyzja o przyznaniu ulgi wydawana jest przez wójta gminy, burmistrza lub prezydent miasta.

W celu  uzyskania niezbędnych informacji i skorzystania z ulgi należy udać się do urzędu gminy.

Odnawialne źródła energii (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Terminy naboru: od 01 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. do wyczerpania środków

Zakres finansowania:

 1. Kotłownie na biomasę – zakup i montaż kotłów na biomasę o minimalnej mocy 40 kW.
 2. Pompy ciepła – zakup i montaż pomp ciepła o minimalnej mocy 40 kW.
 3. Panele fotowoltaiczne – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy 10 kW.
 4. Kolektory słoneczne – zakup i montaż kolektorów słonecznych o minimalnej mocy 10 kW.
 5. Biogazownie, wykorzystanie gazu składowiskowego do produkcji energii 
  1. budowa lub rozbudowa biogazowni,
  2. zakup i montaż urządzeń wykorzystujących gaz składowiskowy do produkcji energii elektrycznej,

Likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk (oraz inne pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczki zostały scharakteryzowane powyżej – w części dla przedsiębiorstw.


Plik do pobrania: 03.2024_ekofinansowanie (.pdf, 992 KB).