Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

RPO WM 2014-2020

 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wdraża fundusze europejskie w ramach:
 

 
Oś I Gospodarka wiedzy
Oś III Przedsiębiorcza Małopolska
Oś IV Regionalna polityka energetyczna
Oś IX Region spójny społecznie
Oś X Wiedza i kompetencje
W zakresie osi I, III oraz IV bezpośrednio lub pośrednio wspierany będzie sektor przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Osie IX i X pozwolą na wsparcie odpowiednio włączenia społecznego oraz rozwoju edukacji i będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

1. Oś Priorytetowa - Gospodarka Wiedzy

 
Działanie 1.2  BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Pomoc w ramach Poddziałania skierowana jest do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, ale także dużych firm (o ile spełniają określone w regulaminie kryteria). Zakres projektów dotyczy przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.
 
Podziałanie 1.2.2  Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
Poddziałanie ma na celu tworzenie warunków infrastrukturalnych w przedsiębiorstwach dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług. Zakres wsparcia obejmuje min. inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów, usług; inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych. Warunkiem wsparcia i podstawą oceny będzie przedstawienie planu dotyczącego prac badawczo-rozwojowych.
 
1.2.3 Bony na innowacje
Przedmiot interwencji przeznaczony jest dla przedsiębiorców chcących w szczególności zakupić: usługi badawczo-rozwojowe związane z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych w przedsiębiorstwie; usługi w zakresie wzornictwa; usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej. Maksymalny poziom dofinansowania: 90 % kosztów kwalifikowanych. Beneficjent sam wybiera wykonawcę spośród: jednostek naukowych, przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, niezależnych jednostek stanowiących akredytowane laboratoria lub notyfikowane laboratoria, posiadających siedzibę na terytorium RP, instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji.
 
Działanie 1.3 Małopolskie centra innowacji
Środki zaplanowane na Działanie będą skierowane do instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji oraz jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji, w szczególności infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty proinnowacyjnych usług świadczonych na rzecz firm technologicznych. Województwo Małopolskie będzie realizować również regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy, który pozwoli na inkubowanie działalności B+R wśród przedsiębiorstw, w szczególności podmiotów z sektora MŚP.

 

3. Oś Priorytetowa - Przedsiębiorcza Małopolska

 
Działanie 3.2 PROMOCJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH ORAZ POTENCJAŁ IOB
Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia z zakresu promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych, m.in. poprzez wzmocnienie systemu wspierającego proces rozwoju nowych firm (tj. MŚP funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 24 m-ce), w tym działających w oparciu o nowe technologie. Przewiduje się m.in. realizację regionalnego programu wspierania przedsiębiorczości, który będzie służył inicjowaniu, tworzeniu i rozwojowi nowych firm. W tym zakresie dopuszcza się przedsięwzięcia z zakresu wsparcia rozwoju nowych firm poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki przedsiębiorczości akademickiej. Będą również realizowane działania ukierunkowane na zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb MŚP usług doradczych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Projekty mogą obejmować nowe lub znacząco ulepszone specjalistyczne usługi, stanowiące odpowiedź na potrzeby zgłaszane w tym zakresie przez sektor MŚP.

 
Działanie 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI
Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe będą mogły realizować działania z zakresu promocji gospodarczej (w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym), poprzez m.in.: promocję oferty gospodarczej regionu, wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, promocję innowacyjności, wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.
 
Podziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP
Przedsiębiorstwa będą mogły składać wnioski w zakresie opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia, opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej, udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny, dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego.

 
Działanie 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP
W ramach Działania realizowane będą przedsięwzięcia zarówno z zakresu wsparcia dotacyjnego, jak i tworzenia systemu instrumentów finansowych wspierających przedsięwzięcia inwestycyjne małopolskich MŚP. Wsparcie dotacyjne dla przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się skoncentrować w obszarze wdrożeń prac B+R oraz na wsparciu produkcji urządzeń służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
 
Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju
Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy
Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce (poddziałanie 3.4.1), a także dla MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce (poddziałanie 3.4.2), w tym instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe oraz w zależności od realnych możliwości połączenia wsparcia zwrotnego z bezzwrotnym.
 
-->Szczegóły oferty pożyczek dla przedsiębiorców.

-->Pośrednicy finansowi w Małopolsce.

 
Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju
Dofinansowanie pozwoli na realizację  przedsięwzięć MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R.

 
Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP
Wsparcie w tym zakresie przewiduje realizację projektów MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R. Wsparcie w ramach tego typu projektów będzie skierowane również na rozwój MŚP wytwarzających urządzenia i instalacje finalne wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Wsparcie może zostać również udzielone na inwestycje w zakresie budowy/rozbudowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.

 
Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo
Wsparcie zakłada realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce. Maksymalna wartość bonu wynosi 20 tys. PLN, który będzie można wykorzystać na zakup specjalistycznych usług doradczych. Pod tym pojęciem kryją się usługi nie związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

4. Oś Priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna

 
Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA
W wyniku realizacji Działania sektor  MŚP będzie mógł liczyć na wsparcie w zakresie podniesienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie zmian w procesach technologiczno-produkcyjnych, kompleksową modernizację energochłonnych obiektów będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynków produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-usługowych) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 

9. Oś Priorytetowa - Region Spójny Społecznie

 
Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR
Podziałanie pozwoli na realizację kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. W programach tych możliwe będzie wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób, rodzin i społeczności objętych wsparciem.

 
Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
Wsparcie przewiduje realizację kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego (z wyjątkiem OPS i PCPR). W programach tych możliwe będzie wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób, rodzin i społeczności objętych wsparciem.

 
Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Dofinansowaniem zostaną objęte inicjatywy zwiększające dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, a także działania prewencyjno-profilaktyczne (skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych). Realizowane będą następujące działania:
 • Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się narodzin dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.
 • Wdrożenie programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością.
 • Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
 • Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.
 • Rozwój opieki długoterminowej, w formach innych niż szpitalne, o ile mieszczą się we wskazanym wykazie dziedzin priorytetowych (tj. onkologii, psychiatrii, geriatrii, a także w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, opieki nad matką i dzieckiem oraz neurologii).
 
Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT
Poddziałanie przewiduje realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, a także działań mających na celu zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem.
Zakres wsparcia:
 • Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie subregionalnego centrum wsparcia opiekunów.
 • Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób starszych i ich rodzin.
 • Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, oferujących wsparcie osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi.
Projekty w ramach Poddziałania skierowane będą dla obszaru objętego strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska.
 
Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR
Przewiduje się realizację projektów analogicznych jak w przypadku Poddziałania 9.2.2, skierowanych do obszaru objętego Subregionalnym Programem Rozwoju – obszar województwa małopolskiego z pominięciem Metropolii Krakowskiej.

 
Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ
W ramach działania przewidziano przede wszystkim realizację przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES) przedsięwzięć obejmujących usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto w ramach działania przewiduje się realizację pozakonkursowego projektu regionalnego w zakresie koordynacji rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce.
 

10. Oś Priorytetowa - Wiedza i Kompetencje

 
Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT
Dofinansowanie uzyskają projekty na rzecz zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego. Tworzenie miejsc przedszkolnych będzie możliwe zarówno w istniejących, jak i w nowopowstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Wsparcie dotyczyć może m.in. modernizacji pomieszczeń, wyposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjnie itp., a także obejmować wydatki związane z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych, czy organizacją zajęć dodatkowych. Realizowane projekty powinny także zakładać wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci z niepełnosprawnościami), tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji przedszkolnej. Projekty w ramach Poddziałania skierowane będą dla obszaru objętego strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska.
 
Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR
Wsparcie przewiduje realizację projektów analogicznych jak w przypadku Poddziałania 10.1.1, skierowanych  do obszaru objętego Subregionalnym Programem Rozwoju – obszar województwa małopolskiego z pominięciem Metropolii Krakowskiej.
 
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Przedmiotem pomocy będą projekty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy W przypadku wsparcia kompetencji informatycznych oraz związanych z przedmiotami przyrodniczymi możliwy będzie zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK, a także dofinansowanie wyposażenia / doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych. Jako element uzupełniający w projekcie możliwa będzie realizacja działań związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów. W ramach Poddziałania realizowane będzie wparcie dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami oraz wsparcie ucznia młodszego, w szczególności poprzez działania integracyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne (tj. korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne) oraz interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w edukacji ogólnej. Wsparcie w zakresie rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek w ramach Poddziałania  dotyczyć będzie głównie obszarów wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych oraz pracy metodą eksperymentu.
 
Poddziałanie 10.1.4  Małopolska chmura edukacyjna
Dofinansowanie uzyskają zadania służące wykreowaniu innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, bazującego na modelu chmury oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej w szkołach ponadgimnazjalnych.
Część interwencji, która realizowana będzie w ramach projektu koordynacyjnego przez samorząd województwa w partnerstwie z uczelniami, dotyczy inicjowania oraz koordynowania współpracy uczelni z terenu województwa ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie realizacji wsparcia w modelu chmury oraz programowych i metodycznych aspektów całego przedsięwzięcia. W projekcie koordynacyjnym przeprowadzone zostaną także szkolenia nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów ogólnych.
W ramach części konkursowej realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych według scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego.
 
Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych
Pomoc dotyczy wspierania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz rozwijania zainteresowań i pobudzania aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Zakres interwencji obejmuje realizację regionalnego programu stypendialnego adresowanego do uczniów zdolnych, realizowanego w trybie pozakonkursowym. Ponadto w ramach Poddziałania realizowane będzie wsparcie dzieci w rozwijaniu uzdolnień z zakresu kompetencji kluczowych m.in. w formule zajęć pozaszkolnych. Działania w tym zakresie będą koordynowane przez samorząd województwa, co pozwoli na lepsze wykorzystanie narzędzi służących diagnozowaniu uzdolnień, dotarcie z działaniami do dużej liczby uczniów oraz szkół, a także ułatwi wsparcie nauczycieli / szkół w zakresie pracy z uczniem zdolnym. W trybie pozakonkursowym realizowane będą także zadania związane z przygotowaniem i modyfikacją testów diagnostycznych i innych narzędzi niezbędnych do realizacji programu oraz przygotowanie szkół do diagnozy uzdolnień.
Przewiduje się również realizację projektów konkursowych, których zakres wynikał będzie bezpośrednio z działań podejmowanych w ramach projektu pozakonkursowego.

 
Działanie 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT
Pomoc skierowana będzie na tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Możliwa będzie realizacja działań zakładających:
 • Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i poza formalnym).
 • Tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
 • Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami – w tym przede wszystkim staże dla uczniów.
 • Działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego.
 • Wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami.
 • Rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek, wyłącznie jako element szerszego projektu obejmującego więcej typów operacji.
 • Interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej.
 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.
Projekty w ramach Poddziałania skierowane będą dla obszaru objętego strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska.
 
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR
Dofinansowanie uzyskają projekty podobne jak w przypadku Poddziałania 10.2.1, skierowane do obszaru objętego Subregionalnym Programem Rozwoju – obszar województwa małopolskiego z pominięciem Metropolii Krakowskiej.
 
Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych
Poddziałanie wdrażane będzie z wykorzystaniem mechanizmów podmiotowych tzn., że wsparcie będzie udzielane przez operatora / operatorów wybieranych w procedurze konkursowej.

Operator / operatorzy powinni zapewnić osobom zainteresowanym dostęp do jak najszerszego katalogu kursów oferowanych przez zróżnicowane typy podmiotów. Osoby biorące udział w projekcie będą zobowiązane do poniesienia części kosztów związanych z kursami, szkoleniami oraz egzaminami potwierdzającymi nabycie kwalifikacji.

 
Działanie 10.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH
Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w kontekście przede wszystkim funkcjonowania na rynku pracy odbywać się będzie poprzez: szkolenia / kursy / studia podyplomowe / kształcenie w formach szkolnych, w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych tj. ICT oraz języków obcych, a także innych kompetencji w zakresie których możliwe jest uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji ogólnie uznanym certyfikatem; usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania własnej kariery; działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji.

Jednocześnie w ramach Poddziałania 10.2.4 realizowane będzie komplementarne wsparcie w zakresie kompetencji zawodowych rozwijanych w formach pozaszkolnych.

Beneficjent powinien zapewnić osobom zainteresowanym dostęp do jak najszerszego katalogu podmiotów świadczących usługi w zakresie podnoszenia kompetencji oraz potwierdzania kwalifikacji. Jednocześnie obowiązkowa będzie partycypacja osób biorących udział w projekcie w kosztach związanych z finansowaniem kursów i szkoleń i innych form wsparcia związanych z podnoszeniem/zmianą kompetencji oraz w kosztach egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16