pochylona pani nad dziećmi siedzącymi w ławce

Wydłużenie terminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A: Małopolski...

2024-01-25
Trzy leżące na blacie kwadraty pierwszy oznaczony znakiem V

Lista z wynikami oceny formalnej I stopnia w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmując...

2024-01-19
kobieta siedząca przy stole z dokumentami

Zatwierdzenie wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu w ramach Działania 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A. Małopolski...

2024-01-15
dotykające się dłonie

Zatwierdzenie wyników oceny i wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1)”

2023-12-21
mężczyzna siedzący przed komputerem

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 8.2 Typ A

2023-12-19

W dniu 12 grudnia 2023 r. została podjęta Uchwała Nr 2433/23 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr FEMP.08.02-IP.01-008/23 Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działania 8.2 Edukacja dla transformacji, Typ projektu A. Tworzenie przestrzeni typu fablab.

Wzory dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o...

uśmiechnięte dzieci podczas warsztatów

Informacja o zatwierdzeniu Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 Edukacja dla transformacji, Typ projektu A. Tworzenie przestrzen...

2023-12-14
Uśmiechnięta rodzina

Lista z wynikami oceny formalno-merytorycznej dla Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych

2023-12-07