Informacja o możliwości nieodpłatnego przekazania/darowizny zbędnych składników mienia ruchomego w postaci 47 sztuk komputerów osobistych typu laptop/notebook

2023-09-08

Ogłoszenie:

Informacja o możliwości nieodpłatnego przekazania/darowizny zbędnych składników mienia ruchomego w postaci 47 sztuk komputerów osobistych typu laptop/notebook

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – Instytucja Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie informuje, iż posiada przeznaczone do zbycia zbędne składniki mienia ruchomego pozbawione dysków twardych, wyszczególnione i opisane w załączonym wykazie (załącznik nr 1).

W związku z powyższym:

– Wojewódzkie jednostki organizacyjne (nieposiadające osobowości prawnej),

– Jednostki samorządu terytorialnego,

– Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i osoby prawne,

– Spółki z udziałem Województwa Małopolskiego,

– Organizacje prowadzące statutową działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną lub na rzecz bezpieczeństwa publicznego, które dochód z prowadzonej działalności przeznaczają w całości na działalność statutową,

zainteresowane przejęciem zbędnego mienia, wskazanego w załączonym wykazie proszone są o złożenie w terminie do 11.10.2023 roku wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Wniosek można złożyć w formie:

– papierowej do siedziby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31- 358 Kraków do sekretariatu (2 piętro) lub

– przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@mcp.malopolska.pl

Do wniosku jednostka występująca o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników mienia ruchomego załącza obligatoryjnie odpis statutu.

Jednocześnie zastrzega się, że w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o nieodpłatne przekazanie złożone przez Wojewódzkie jednostki organizacyjne z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione powyżej będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem/darowizną, o przydziale składnika mienia ruchomego decyduje:

a) analiza wniosku co do uzasadnionych potrzeb i planowanego sposobu wykorzystania sprzętu przez podmiot wnioskujący – następnie;

b) kolejność wpływu wniosku do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy również, iż na nieodpłatnie przekazane/darowane mienie, nie udziela się gwarancji, nie podlega ono zwrotowi i podmiotowi przejmującemu/obdarowanemu, nie przysługują żadne roszczenia związane z jego stanem technicznym.

Odbiór składnika mienia następuje po podpisaniu stosownych dokumentów i na koszt podmiotu, któremu zostaną przekazane składniki majątku ruchomego.

Komputery stanowiące zbędne mienie, można oglądać w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ul. Jasnogórska 11 – po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu terminu.

Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
Magdalena Strończyk tel. 12 211 46 41,
Grzegorz Kołodziejczyk tel. 12 376 91 47.

Załącznik nr 1 – Wykaz komputerów stanowiących zbędne składniki mienia ruchomego Jednostki (.xlsx 22.96 KB)

Załącznik nr 2 – Wniosek o nieodpłatne przekazanie/darowiznę ruchomości (.docx 24.86 KB)