Nabór zakończony

Dłonie kilku osób

Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie

Typ C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych, typ D. Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, typ E. Usługi w zakresie interwencji kryzysowej

Wnioskodawcy:

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony...
Pielęgniarka podtrzymuje za rękę starsza kobiete

Działanie 8.6 Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Typ A. Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, typ B. Wsparcie opiekunów nieformalnych, typ C. Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług

Wnioskodawcy:

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstw...
Młoda kobieta obejmuje starszą Panią

Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ projektu A.

Typ A: Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych

Termin naboru: 02.04.2024 - 30.04.2024

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Starszy Pan i Pani usmiechnięci i zaciekawieni patrza w ekran laptopa

Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ projektu D.

Typ D: Usługi z zakresu teleopieki

Termin naboru: 1.02.2024 - 29.02.2024

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM.

Grupa osób: dzieci i 3 dorosłych siedzi na dywanie i sie bawi

Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie

Typ A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą.
Typ B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Termin naboru: 29.01.2024 - 20.03.2024

Wnioskodawcy:

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • inne zgodnie z SZOP.

Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych

Termin naboru: 31.07.2023 - 8.11.2023

Wnioskodawcy:

 • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

Termin naboru: 9.11.2023 - 14.02.2024

Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego – gminy oraz powiaty – działające w imieniu swoich jednostek organizacyjnych, czyli podmiotów wyszczególnionych w SZOP: ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Działanie 6.19 Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich

Typ B: Wsparcie obywateli państw trzecich realizowane przez WUP

Termin naboru: 20.11.2023 - 3.12.2023

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Działanie 6.3 Wsparcie dla reemigrantów

Termin naboru: 20.11.2023 - 3.12.2023

Jedynym wnioskodawcą uprawnionym do aplikowania o środki jest Województwo Małopolskie -  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.