Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, dalej MCP, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.mcp.malopolska.pl

Dane teleadresowe:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: 12 376 91 00, fax: 12 376 91 20
e-mail: sekretariat@mcp.malopolska.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony niektóre informacje, zamieszczone w postaci artykułów i/lub załączników, plików w formacie pdf, są niedostępne cyfrowo: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej  lub nie są niezbędne do realizacji bieżących zadań MCP lub przygotowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji. 
  • Może zdarzyć się również, że część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej  lub nie są niezbędne do realizacji bieżących zadań MCP
  • Opublikowana mapa z lokalizacją MCP nie jest dostępna: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Dokumenty, zdjęcia oraz filmy niespełniające wymogów dostępności, niezbędne do realizacji bieżących zadań, są sukcesywnie zmieniane. MCP zapewnia również alternatywny sposób dostępu.

Zapewnienie dostępności naszego serwisu to proces. Staramy się zapewnić dostępność, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić naszą stronę prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dostepne@mcp.malopolska.pl.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dostępu:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony,
  • skiplinki do najważniejszych części strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych,
  • usługę wideotłumacza jezyka migowego.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-13

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2022-06-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny  (przeszkoleni pracownicy Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości).

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności Monika Jamróz,

E-mail:dostepne@mcp.malopolska.pl

Telefon: 12 376 91 93 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Żądanie  powinno być zrealizowane niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, MCP niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, MCP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek położony jest przy skrzyżowaniu ulic Jasnogórskiej i Sosnowieckiej, (Mapa)
około 7 minut drogi pieszo od ronda Ofiar Katynia, na którym krzyżują się dwa główne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 79 (Kraków – Katowice) oraz droga krajowa nr 94 (Kraków – Bytom).

Do MCP  można dojechać bezpośrednio liniami autobusowymi: 168, 230, 501, 910 – przystanek Rondo Ofiar Katynia (ok. 400 metrów) lub przystanek Stawowa (ok. 200 metrów) oraz liniami: 120, 172, 173, 238, 248, 258, 268, 278, 572 – przystanek Rondo Ofiar Katynia.

Aktualne rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie znajdują się na stronie http://rozklady.mpk.krakow.pl.

Ponadto w odległości 1,5 km od siedziby MCP, przy ul. Armii Krajowej (w rejonie, gdzie krzyżują się linie kolejowe w kierunku lotniska Kraków Airport i Katowic) znajduje się przystanek kolejowy Kraków Bronowice. Z tego przystanku kursują pociągi w kierunku Katowic, Rzeszowa, Krzeszowic, Oświęcimia, Trzebini, Wieliczki, Wodzisławia Śląskiego, Olkusza oraz Krakowa Głównego i lotniska Kraków Airport.

Parking od strony ul. Jasnogórskiej. MCP dysponuje bezpłatnymi miejscami parkingowymi dla Gości w bliskiej odległości od wejścia głównego. Parking utwardzony jest betonową kostką brukową. Ponadto równolegle do bocznej ściany budynku, w odległości ok. 30 metrów od wejścia głównego wyznaczono trzy miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca oznakowane są piktogramami przedstawiającymi osobę na wózku inwalidzkim, wymalowanymi na bruku. Dojazd osoby z niepełnosprawnością do drzwi wejściowych odbywa się ciągiem komunikacyjnym wyznaczonym dla ruchu kołowego i pieszego, na którym umieszczone są również progi zwalniające. Przed wejściem głównym znajduje się podjazd z wypłaszczoną powierzchnią, umożliwiającą swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Wejście główne do siedziby MCP od strony ul. Jasnogórskiej i parkingu. MCP zajmuje dwie kondygnacje: drugie piętro budynku, gdzie znajdują się między innymi pokoje Dyrekcji, części referatów/zespołów i Sekretariat oraz parter w lewym skrzydle budynku, gdzie znajdują się pokoje pozostałych komórek organizacyjnych.

Punkt obsługi Klienta/Recepcja. Klienci MCP obsługiwani są przez pracowników Sekretariatu zlokalizowanego na drugim piętrze. W sekretariacie zainstalowana jest pętla indukcyjna wspierająca osoby słabosłyszące. W obrębie Sekretariatu znajduje się lada do obsługi na wysokości 90 cm oraz stoły o wysokości 60 cm.

Na drugie piętro prowadzi oznakowane wejście główne. Szklane drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. W holu, na wprost wejścia głównego, znajdują się trzy windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na parter prowadzi dobrze oznakowane wejście boczne znajdujące się po lewej stronie od wejścia głównego, dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Dojście i dojazd zapewniono wzdłuż budynku, po chodniku wybrukowanym betonową kostką brukową.

Ciągi komunikacyjne. Szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia przestrzeń wolną od przeszkód.

Winda. W budynku znajdują się trzy windy. Szerokość kabin dźwigów wynosi około 110 cm, długość 220 cm. Windy wyposażone są w lustra umieszczone naprzeciwko wejścia do kabiny. Po otwarciu drzwi brak różnicy poziomów, co zapewnia wjazd do wnętrza bez przeszkód. Drzwi rozsuwane są na prawą stronę. Po lewej stronie ościeżnicy znajduje się panel sterujący. Panel jest wyposażony w dodatkowe oznakowania dla osób niewidomych (wypukłe cyfry opisane alfabetem Braille’a). Windy wyposażone są w komunikaty głosowe informujące o zamknięciu drzwi i numerze piętra, na którym zatrzymuje się winda.

Toalety. Na parterze toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po prawej stronie od wind, przy Recepcji (należy pobrać klucz u pracownika). Na drugim piętrze toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po prawej stronie od wyjścia z wind.

Pies asystujący. Pies przewodnik. Osobom z niepełnosprawnością zapewniona jest możliwość przebywania z psem asystującym lub psem przewodnikiem na terenie siedziby MCP.

Ewakuacja. W przypadku ogłoszenia ewakuacji w budynku uruchamiana jest dźwiękowa sygnalizacja alarmowa. Dodatkowo drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wizualny — oświetlone tabliczki ewakuacyjne. W MCP ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji. Dodatkowo dysponujemy krzesłem wspierającym ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Obsługa osób słabosłyszących i głuchych. W MCP dostępna jest usługa tłumacza języka migowego on-line (wideotłumacz). Z wideotłumaczem można się połączyć wchodząc na stronę: Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki. Wystarczy mieć dostęp do Internetu oraz kamerę w komputerze, telefonie lub innym urządzeniu. Usługa jest bezpłatna. Z wideotłumacza można również skorzystać podczas wizyty w naszej siedzibie.

Więcej informacji na temat usługi zamieściliśmy w zakładce Tłumacz języka migowego.

Na stronie umieściliśmy informację o zakresie działalności MCP w Polskim Języku Migowym oraz tekst odczytywalny maszynowo.

W sekretariacie MCP zainstalowano pętlę indukcyjną. Pętla jest włączona i gotowa do pracy bez konieczności jej aktywacji i wcześniejszego zgłoszenia chęci wykorzystania. Ponadto dysponujemy przenośną pętlą indukcyjną, którą możemy wykorzystać podczas spotkań, rekrutacji i obsługi Klientów w innych pomieszczeniach, jednak prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby.

Obsługa osób głuchoniewidomych. W MCP dostępna jest usługa tłumacza SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych). Usługa jest bezpłatna. Prosimy o zgłoszenie potrzeby skorzystania z usług tłumacza co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą. 

Obsługa osób niewidomych i słabowidzących. W siedzibie MCP na drzwiach pomieszczeń użytkowych zostały zamieszczone tabliczki z oznaczeniami. Oznaczenia są umieszczone tuż nad klamką, na wysokości ok. 120 cm od podłogi.

Na stronie znajduje się również informacja o zakresie działalności MCP w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR).

Skontaktuj się z nami

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej