Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe

2024-05-09

W dniu 26 kwietnia 2024 r. Zarządu Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 950/24 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEMP.08.07-IP.01-015/23. W związku z powyższym publikujemy wzory dokumentów, które będą wymagane od Wnioskodawców przed podpisaniem umowy o dofinasowanie projektów.

Wzory dokumentów i instrukcje:

Oświadczenie dotyczące realizacji projektu (.docx, 65 KB)

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych (.docx, 73 KB)

Informacje przedstawiane przy wnioskowaniu o pomoc de minimis (.docx, 90 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (.xlsx, 146 KB)

Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta (.docx, 56 KB)

Zasady przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do umowy) (.pdf, 401 KB)

Harmonogram płatności (Załącznik nr 4 do umowy) (.xlsx, 68 KB)

Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.docx, 64 KB)

Wzór opisu dokumentu księgowego dla Projektu realizowanego w ramach FEM na lata 2021-2027 (Załącznik nr 5 do umowy) (.docx, 63 KB)

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu realizowanego w ramach FEM na lata 2021-2027 (Załącznik nr 6 do umowy) (.docx, 92 KB)

Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE (Załącznik nr 7 do umowy) (.pdf, 225 KB)

Katalog wskaźników obligatoryjnych (Załącznik nr 8 do umowy) (.docx, 96 KB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (Załącznik nr 9 do umowy) (.docx, 68 KB)

Instrukcja do formularza umowy w systemie IGA (.pdf, 828 KB)